This Beautiful Banner is included in Essentials!

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie, naša starosť. Na bezpečí Vašich osobných údajov nám záleží.

*Prehliadaním súhlasíte s používaním súborov cookie na našej stránke.

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb

podľa článku 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“)

Prevádzkovateľ

RESOLGROUP s.r.o.
sídlo: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO: 54 806 968
zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vl.č. 163047/B
štatutárny orgán: Daniel Tvarožek, konateľ

Pri spracúvaní osobných údajov zo strany našej spoločnosti ako prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú (ďalej len „dotknutá osoba“).

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti Vás ako dotknutú osobu, ktorej osobné údaje spracúvame, týmto v zmysle Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. informujeme o spracúvaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov definovaných v Nariadení GDPR a zákone č. 18/2018 Z. z., a to na právnom základe, ktorý vyplýva z Nariadenia GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z., ako aj osobitných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, zároveň ak spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, zároveň ak spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ako aj v prípade ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Prístup k vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ zároveň poskytuje Vaše osobné údaje za splnenia zákonných podmienok určitým kategóriám príjemcov, tretím stranám, ako aj sprostredkovateľom, ktorí osobné údaje spracúvajú v mene našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje sú spracúvané a uchovávané bezpečne, a to v súlade s bezpečnostnou politikou našej spoločnosti a len po dobu kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, t.j. dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Naša spoločnosť prijala ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia alebo úniku.

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná zabezpečiť zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov na realizáciu úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinností prevádzkovateľa je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a tiež je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Lehoty uchovávania jednotlivých osobných údajov súvisiacich s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa a povinností vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov sú uvedené v registratúrnom pláne spoločnosti, prípadne vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Tento dokument môže naša spoločnosť aktualizovať aj bez upozornenia. Preto je potrebné, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na webovom sídle.

Vaše osobné údaje naša spoločnosť spracúva na účely, ktoré sú bližšie definované v tomto dokumente. V tomto dokumente sú prehľadne a zrozumiteľne uvedené všetky požadované informácie v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z., a to konkrétne pri jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov.

V našej spoločnosti pôsobí v rámci ochrany osobných údajov zodpovedná osoba, ktorá dohliada na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z.

Zodpovedná osoba je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť v prípade uplatnenia svojich práv.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
e-mail: gdpr@resolgroup.sk
korešpondenčná adresa: RESOLGROUP s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto dokumente, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu.

Propagácia prevádzkovateľa

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom propagácie prevádzkovateľa, najmä odosielanie newslettera, SMS správy, SMS reklamnej ponuky, nadviazanie on-line kontaktu zo strany dotknutej osoby ( zaznamenávanie telefonických zisťovaní), poskytovanie informácií o produkte, ktorý momentálne nie je na sklade.

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. f/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva do momentu doručenia námietky proti spracúvaniu
osobných údajov dotknutej fyzickej osoby.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

Zmluvné vzťahy

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia povinností súvisiacich s plnením zmlúv týkajúcich sa prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, pracovných zmlúv; vrátane predzmluvných vzťahov.

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné oprávnené subjekty.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

Vymáhanie pohľadávok

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia povinností v rámci spracúvania agendy vymáhania pohľadávok od dlžníkov.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa:

  • zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácií,
  • zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a ostatné súvisiace právne predpisy.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy. Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné oprávnené subjekty.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

Archívne účely

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva bežné aj osobitné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa archívnych dokumentov a prístupu k nim.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa:

  • Článok 9 ods. 2 písm. j/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné oprávnené subjekty.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

Štatistické účely

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva bežné aj osobitné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa osobných údajov osôb, ktorých sa týka štatistické zisťovanie.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa:

  • Článok 9 ods. 2 písm. j/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné oprávnené subjekty.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

Recenzie

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE:

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov ako aj osobitnú kategóriu osobných údajov, a to za účelom získavania a zverejňovania rencezií na prevádzkovateľa.

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej forme.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. f/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy a údržby technických zariadení.

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva do momentu doručenia námietky proti spracúvaniu
osobných údajov dotknutej fyzickej osoby.

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa.

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa.

Zásady používania cookies
Personálne oddelenie

Od pondelka do piatku v čase od 08:00 -14:00

Obchodné oddelenie

Naši obchodný zástupcovia sú Vám k dispozícií